Dejonizatory informacje
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji o polityce prywatności.
polityka prywatności

Rozwiązania technologiczne

Polwater oferuje szereg zaawansowanych rozwiązań technologicznych produkcji wody czystej i ultraczystej oraz przygotowania wody technologicznej. Rozwiązania obemują urządzenia standardowe lub modułowe, łaczące jedną lub więcej technologii oczyszczania wody, usługi towarzyszące, serwis zapewniający bezpieczeństwo, efektywność i długi okres użytkowania zainstalowanych systemów. Oferta Polwater obejmuje kompletny cykl: od ujęcia wody, poprzez wstępne przygotowanie wody, produkcję wody (ultraczysta, procesowa, farmaceutyczna) poprzez dystrybucję do oprogramowania, sterowania i nadzoru nad pracą instalcji. Unikatową cechą technologii Polwater jest zintegrowane sterowanie sytemów. Rozwiązanie takie pozwala na pełną kontrolę i optymalizację procesu. Przekłada się to bezpośredniona na obniżenie kosztów eksploatacyjnych, zmniejszenie awaryjności i operacji obsługowych a przede wszystkim daje Użytkownikowi pewność prawidłowego działania urządzeń i właściwej jakości produkowanej wody.

 

Elektrodejonizacja

Proces elektrodejonizacji łączy zalety separacji membranowej oraz wymiany jonowej na złożu mieszanym, eliminując zużywanie się jonitów. W wyniku tej kombinacji procesowej otrzymujemy wodę zdejonizowaną bez stosowania chemikaliów, wymiany złóż jonowymiennych oraz przerw produkcyjnych. 

-wysoka skuteczność dejonizacji

-samoregeneracja

-samodezynfekcja

-kompaktowa budowa

 

Podwójna wymiana jonowa 

W procesie wymiany jonowej usuwane są z wody osmotycznej praktycznie wszystkie pozostałe substancje w niej rozpuszczone o charakterze jonowym i niejonowym. Związki chemiczne takie jak kwasy, zasady ulegają dysocjacji. Podczas wymiany jonowej obecne w wodzie jony i cząsteczki wiązane są przez złoże – jonit oddający równocześnie do roztworu jony wodorowe i wodorotlenowe (OH- i H+), co daje cząsteczkę wody. Jest to tak zwana reakcja podwójnej wymiany jonowej. Podczas wymiany jonowej na złożu mieszanym usuwany jest także CO2 i SiO2 oraz związki organiczne. Wymiana jonowa pozwala na uzyskanie wody ultraczystej o przewodności bliskiej teoretycznej wartości 0,055 μS/cm. Kolumna zawiera dokładne wymieszanie dwa jonity – kationit silnie kwaśny i anionit silnie zasadowy. Ich procentowy udział uwzględnia statystyczny skład chemiczny wody poddawanej dejonizacji. 

 

Fotooksydacja UV

Promieniowanie UV o krótszej długości fali 185 nm jest najbardziej skuteczne do utleniania związków organicznych. Cząsteczki związków organicznych są utleniane a produkty reakcji są następnie usunięte na bardzo czystych złożach jonowymiennych. Jest to jedna z najważniejszych technologii usuwania TOC.

 

Ultrafiltracja

Ultrafiltracja jest technologią membranową umożliwiającą usunięcie bakterii, wirusów, związków o dużym ciężarze cząsteczkowym i cząstek stałych. Zanieczyszczenia odprowadzane są podobnie jak w przypadku odwróconej osmozy w koncentracie. Zaletą tej metody są niskie koszty, duża efektywność oraz sterylność permeatu. Jest to rozwiązanie bardzej skuteczne niż mikrofiltracja.

 

Odwrócona osmoza
Membrany RO charakteryzują się ponad 99,5% współczynnikiem separacji. W bardzo dużym stopniu ograniczają zawartość soli, krzemionki (trudnej do usunięcia wyłącznie metodą wymiany jonowej), TOC, metali. Minimalizują wpływ jakości wody zasilającej na parametry pracy układu. Nowoczesne poliamidowe membrany odwróconej osmozy pracują w układzie oszczędnego poboru wody. Redukcja TOC na poziomie 75%.  

 

Mikrofiltracja

W mikrofiltracji stosowane są membrany o wielkości porów 0,1 - 10 mikrometrów.. Mikrofiltracji może być stosowana w wielu różnych procesach oczyszcania wody, gdy należy usunąć b akterie lub cząstki o średnicy większej niż 0,1 μm.  

 

Dezynfekcja UV

Promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest częścią widma słonecznego o silnym bakteriologicznym działaniu. Najistotniejsza jest dawka, która zależy od natężenia promieniowania i czasu ekspozycji.  Promieniowanie UV powoduje błyskawiczną reakcję fotochemiczną w zakresie dezoksyrybonukleinowym (DNA). Dzięki tej reakcji mikroorganizmy albo zostają zabite albo też tracą zdolność rozmnażania się. Najmniej odporne na działanie promieniowania UV są bakterie i wirusy. Do sztucznego wytwarzania (emitowania) promieniowania UV stosuje się w skali technicznej wyłącznie gazowe lampy wyładowcze. Promienniki te są wykonane ze szkła kwarcowego i zawierają parę rtęci, która w stanie wzbudzonym emituje promieniowanie o określonym spektrum. Lampy niskociśnieniowe emitują prawie wyłącznie promieniowanie w zakresie UV-C, przy czym prawie 100% promieniowania jest emitowane w najbardziej skutecznym paśmie 254 nm. 

 

Filtracja sedymentacyjna

Duże znaczenie dla efektywności pracy membran półprzepuszczalnych ma wyeliminowanie z wody zasilającej zanieczyszczeń sedymentacyjnej szczególnie zanieczyszczeń koloidalnych. W tym celu na początkustosuje stosuje się filtry sedymentacyjne. Mikroporowate materiały filtracyjne stanowią fizyczną barierę dla przejścia cząstek stałych. Struktura wewnętrzna filtra uzyskiwana jest bez dodawania jakichkolwiek środków plastyfikujących, klejących czy innych składników wiążących. Polwater stosuje filtry o absolutnych selektywnościach zatrzymywania, posiadające karty charakterystyk i certyfikaty FDA.

 

Filtracja organiczna

Służące do niej wkłady węglowe. doskonale usuwają chlor, szereg lotnych substancji, związki organiczne (np. pestycydy, węglowodory, fenole, detergenty), metale ciężkie. Węgiel posiada wyjątkowe właściwości adsorpcyjne i doskonale nadaje się do uzupełniania procesu uzdatniania wody pochodzącej z zanieczyszczonych wód powierzchniowych i wodociągowych. Stosuje sie węgle o odpowiednich własnościach fizykochemicznych. 

 

Usuwanie twardości wody - zmiękczanie
Zmiękczanie polega na fizycznym usuwaniu z wody jonów powodujących twardość czyli jonów wapnia i magnezu. Jony te wymieniane są na jony sodu (Na+)na drodze wymiany jonowej. Twardość ogólna, będąca sumą twardości węglanowej i niewęglanowej jest usuwana podczas przepływu wody przez złoże jonowymienne. Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli (NaCl). Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od twardości oraz ilości uzdatnianej wody. Polwater stosuje nowoczesne i ekonomiczne sterowanie czasowo-objętościowe procesem zmiękczania. Systemy dwugłowicowe zapewniają ciągłość procesu gdzie wyeliminowane są przerwy w pracy na regenerację złoża.

 

Odżelazianie, odmangananie

Stacje odżelaziające i odmanganiające Polwater usuwają  wszystkie formy nawet bardzo wysokich stężeń żelaza i manganu. Usuwanie żelaza i manganu polega na zamianie ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne, które następnie zatrzymywane są na specjalnym złożu. Proces technologiczny to najczęściej: napowietrzanie wody, korekta odczynu, filtracja na złożu, płukanie złoża. Cały proces sterowany jest automatycznie.

 

Degazyfikacja

Rozpuszczone w wodzie gazy powinny być monitorowane i kontrolowane, ponieważ mogą mieć wpływ na procesy, w których woda jest używana. Na przykład, rozpuszczony tlen może reagować z metalami, tworząc warstwę tlenku na powierzchni gotowego produktu. Usuwanie gazów rozpuszczonych jest ważnym krokiem produkcji wody oczyszczonej.

 

Systemy dystrybucji i magazynowania

Zbiorniki z certyfikowanych materiałów odpornych na powstawanie osadów, systemy ochronne wraz z ciągłą dezynfekcją UV, recyrkulacja pełnej objętości zapewniają utrzymanie stałej jakości wody. Pompy z tworzyw sztucznych wyposażone w sprzęgła magnetyczne, przeciwbakteryjne filtry oddechowe, technologia ochrony lustra wody przed kontaktem z dwutlenkiem węgla.